تغییرات نرمال سالمندی

1402-01-05T12:23:36+03:30

با افزایش سن تغییرات محسوسی در عملکرد هر یک از ارگان های بدن شکل میگیرد که عمدتا این تغییرات منجر به کاهش کارکرد ارگان نسبت به سنین جوانی میشود. باید توجه داشت هرچند به طور کلی این تغییرات باعث کارکرد کلی عضو میشود ولی این کاهش کار کرد موجب بروز بیماری ناتوانی فرد سالمند [بیشتر بخوانید]